Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí, alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, môžete nám ho vrátiť alebo Vám ho vymeníme zadarmo.

Kontaktujte nás prosím na support@petravlhova.sk, kde Vám poskytneme ďalšie informácie o postupe vrátenia.

Packeta HD

Kuriérska služba doručuje zásielky v pracovný deň, nasledujúci po dni expedície. O odoslaní zásielky Vás vždy informujeme SMS správou a e-mailom s číslom balíčka a odkazom na sledovací systém, ktorý Vám umožní sledovať cestu zásielky na Vašu adresu. Kuriér doručí Vašu zásielku na uvedenú dodaciu adresu v pracovný deň medzi 8. a 17. hodinou. V prípade, že nebudete na adrese prítomní, bude Vás kuriér telefonicky kontaktovať. Zásielka bude druhýkrát doručovaná následne po dohode s kuriérom.

Cena dopravy pre väčšie zásielky:

 • pre objednávky do 149,99€ je cena dopravy 5,65€ s DPH (Slovensko)
 • 5,99€ s DPH (Česká Republika, Poľsko, Rumunsko)
 • 6,99€ s DPH (Rakúsku, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Litva, Slovinsko)
 • 8,49€ s DPH (Belgicko, Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko)
 • 11,49€ s DPH (Dánsko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko)
 • 16,49€ s DPH (Fínsko, Švédsko)
 • pre objednávky nad 150€ ZADARMO

Slovenská pošta

Zásielky expedujeme do 3 pracovných dní od prijatia objednávky (v prípade zmeny Vás kontaktujeme) cez Slovenskú poštu ako balík 1. triedy.

Cena dopravy pre menšie zásielky:

 • pre objednávky do 149,99€ je cena dopravy 1,30€ s DPH (Slovensko)
 • 4,20€ s DPH (Česká Republika, Poľsko, Rumunsko, Rakúsku, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Litva, Slovinsko, Belgicko, Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Dánsko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko, Fínsko, Švédsko)
 • pre objednávky nad 150€ ZADARMO

 

Spôsob platby

Platbu za vašu objednávku môžete uskutočniť iba vopred prostredníctvom platby kartou.

Cena za platobné služby:

 • Platba platobnou kartou ZADARMO

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese https://www.eshop.petravlhova.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou SKI TEAM VLHA s. r. o., so sídlom na adrese Zápotockého 4605, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 50 911 716, IČ DPH: SK 212 051 5980, bankové spojenie: Slovenská Sporiteľna a.s., č. účtu: SK53 0900 0000 0051 3084 8387

Email: support@petravlhova.sk
Prevádzková doba: Pondelok – Piatok od 9:00 do 16:00 hod.

1.2. Kupujúci

1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy prevádzkovateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovatela a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.4. Právne vzťahy prevádzkovateľa s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Ponuka tovaru

Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsobu platby (pozri čl. 2.5.1.) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

2.3.2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

2.3.3. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí prevádzkovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 2.6.1. týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy prevádzkovateľa na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a prevádzkovateľ nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

2.4. Spôsob dopravy

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje prevádzkovateľ. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy.

2.4.2. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

2.4.3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.4.4. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.

2.5. Spôsob platby

2.5.1. Prevádzkovateľ akceptuje platby len platobnou kartou cez internet.

2.5.2. Pri platbe platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

2.5.3. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

2.6.2. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú prevádzkovateľom považované za správne.

2.6.3. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.

2.6.4. Všetky oznámenia prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:
– nie je možné uplatňovať opakovane,
– nie je možné vzájomne kombinova

2.7.3. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, ibaže prevádzkovateľ výslovne uvedie inak.

2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim prevádzkovateľovi zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Prevádzkovateľ môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

2.7.5. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Prevádzkovateľ neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.7. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia doba

3.1.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spravidla odosiela tovar do druhého dňa od uzavretia zmluvy, tak aby mohol byť tovar doručený do troch pracovných dní. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať tovar v zákonnej lehote 30 dní, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak prevádzkovateľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje prevádzkovateľa (obchodné meno a sídlo). Prevádzkovateľ zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať prevádzkovateľa. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu bez spísania záznamu o rozsahu a povahe vady preberanej zásielky, kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený

3.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil prevádzkovateľovi, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

3.2.5. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, resp. Ak je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s doručením tovaru, opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.1.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.1.2. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi prevádzkovateľovi v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť doklad o kúpe, ktorý obdŕžal spolu so zakúpeným tovarom, alebo tento všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamácie. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

4.1.3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvania kúpnej zmluvy odošle prevádzkovateľovi oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

4.1.4. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

4.1.5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti;
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky);
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal;
– predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

4.1.7. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Pre vrátenie tovaru nás prosím vopred kontaktujete na adrese support@petravlhova.sk, kde Vám poskytneme adresu na odoslanie tovaru.

4.1.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy v súlade s platnou legislatívou, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru prevádzkovateľom, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ich prijal. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.1.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.

4.1.10. Ak v súlade s platnou legislatívou odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, má nárok využiť štítok „spätná zásielka“, odniesť zabalený tovar na najbližšiu pobočku Zásielkovne a neplatiť tak poštovné. O tento spiatočný špedičný lístok stačí požiadať prevádzkovateľa mailom alebo telefonicky. Zásielkovňa po obdržaní balíka s tovarom ho následne doručí prevádzkovateľovi. V prípade, že spotrebiteľ nemá možnosť vrátiť tovar cez Zásielkovňu, prevádzkovateľ mu na požiadanie vráti náklady na poštovné vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu zaslania tovaru. Výška vrátenej čiastky vychádza z cenníka Slovenskej pošty. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na využitie jedného štítku, prípadne má nárok na vrátenie poštovného iba jedenkrát.

4.1.11. Pokiaľ spotrebiteľ zašle tovar prevádzkovateľovi aj napriek tomu, že nesplnil zákonné podmienky na odstúpenie od zmluvy tovar nebude prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

4.1.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim s podmienkou o rozviazaní zmluvy, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom prevádzkovateľovi vrátiť.

4.1.13. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.1.14. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ je v takýchto prípadoch povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť v takýchto prípadoch od kúpnej zmluvy.

4.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľ objednaného tovaru prevádzkovateľovi výrazne zmenil ceny, napr. z dôvodu náhlej zmeny menových kurzov alebo ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

4.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä ak objednávateľom je spotrebiteľ, ktorý pri niektorom z predchádzajúcich nákupov podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s prevádzkovateľom porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom a nesplnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z predchádzajúcich zmluvných vzťahov.

4.2.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

4.2.5. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný prevádzkovateľ dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je prevádzkovateľ povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti prevádzkovateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané prevádzkovatelom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

5. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi.

6. Osobné údaje a ich ochrana

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadne ochrany osobných údajov, vrátane najmä Nariadenie EU 2016/679. Vyhlásenie, ktorým sa pri spracovávaní Vašich osobných údajov riadime si môžete prečítať nižšie v sekcii Ochrana osobných údajov.

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Prihlásiť sa“.

6.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

6.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

6.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že oboznámili s informáciami o spracovaní osobných údajov a tým mu predávajúci dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

6.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

6.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 6.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 6.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

6.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

6.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

6.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

6.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

1/ Packeta s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

2/ Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

3/ Payout, a.s., Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina,
IČO: 50487787

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

7.5. Prevádzkovateľ je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava.

Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickej adresy support@petravlhova.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť SKI TEAM VLHA s. r. o., so sídlom na adrese Zápotockého 4605, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 50 911 716, IČ DPH: SK 212 051 5980 (ďalej len „prevádzkovateľ „) prevádzkuje internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

1.2. Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“).

1.3. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.

1.4. Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

1.5. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od prevádzkovateľa súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

1.6. Ako doklad o kúpe vystavuje prevádzkovateľ ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

1.7. Vylúčenie podnikateľov
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho – podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR.

2. Dĺžka záruky

2.1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3. Prevádzkovateľ môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

2.4. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

2.5. Zľavnený tovar
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie prevádzkovateľ v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

3. Záručné podmienky

3.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

3.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.3. Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

3.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.5. Ak prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré prevádzkovateľ zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť prevádzkovateľovi všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

3.6. Kupujúci je oprávnený bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

3.7. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: support@petravlhova.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou prevádzkovateľovi. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dávajú prevádzkovateľovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.8. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu, ktorú prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu po skontaktovaní na adrese support@petravlhova.sk. Balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), stiahnite si reklamačný list v ktorom popíšte podrobný popis vady a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady tovaru.

3.9. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu ktorý zároveň slúži ako záručný list, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačného listu musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

3.10. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.3. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

4.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

4.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

4.9 Určenie spôsobu
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:
(i) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
(ii) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

(iii) odôvodnené zamietnutie reklamácie tovaru

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.13 Náklady na odborné posúdenie
Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy prevádzkovateľ, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je prevádzkovateľ povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

4.14. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov prevádzkovateľa a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

4.15. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

4.16. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.17. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

5. Súčinnosť kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

5.2. Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

5.3. Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

6. Alternatívne riešenie sporu

6.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2020.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

7.3. Kupujúci bude pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu prevádzkovateľa vyzvaný, aby potvrdil, že sa oboznámil s týmto platným reklamačným poriadkom.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) Vás týmto informujeme o všetkých podstatných náležitostiach.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť SKI TEAM VLHA s. r. o., so sídlom na adrese Zápotockého 4605, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 50 911 716, IČ DPH: SK 212 051 5980 je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok.

Aké osobné údajeo Vás zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame podľa typu evidencie nasledovne:

A/ v evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie objednávky, a teda z dôvodu plnenia zmluvy, v rozsahu, celé meno, e-mail, telefón, adresa. Osobné údaje z evidencie objednávok využívame pre ďalšie účely, nakoľko je v našom oprávnenom záujme, udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. V zmysle platnej legislatívy musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a fungovaniu súdneho systému, po dobu 10 rokov k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu prípadnej finančnej kontroly.

B/ v evidencii užívateľov spracovávame Vaše osobné údaje v takom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii, úprave profilu, vytvorení objednávky alebo pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. V našom oprávnenom záujme je viesť databázu užívateľov, ktorá zároveň umožňuje jednotlivým zákazníkom spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach. Predmetnú databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pri identifikácii osôb pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávky na výdajniach tovaru, pri komunikácií centrom zákazníckej podpory a k marketingovým účelom. Z dôvodu evidencie užívateľov držíme Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodu zabezpečenia prepravy objednaného tovaru, čo predstavuje plnenie našej časti zmluvy. Tieto osobné údaje predávame dopravným spoločnostiam a pri predaní vytvoríme o predaní záznam, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby predania cez informačný systém. Z dôvodu možných reklamácií ako zo strany zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame za účelom zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.

Aký je právny základ na spracovanie?

Právny základ na spracovanie osobných údajov je predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo udelený súhlas dotknutej osoby.

Komu dáta posytujeme?

K Vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania údajov. Väčšinu operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych činností, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb:

1/ Packeta s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999

2/ Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

3/ Payout, a.s., Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina,
IČO: 50487787

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928. Zabezpečenie dát je v plnom súlade s GDPR.

Kto má prístup k vašim údajom?

Prístup k dátam a údajom je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň pri vybavovaní objednávok, reklamácií, poskytovaní služieb zákazníckej podpory a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú.

Aké máte práva?

Právo na sprístupnenie informácií
Pri spracovaní Vašich osobných údajov, pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame máte právo kedykoľvek prostredníctvom emailu support@petravlhova.sk.

Právo na prenosnosť a opravu

V prípade nepresnosti osobných údajov nás môžete na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk a následne bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje opravíme. Po registrácií na našich webových stránkach máte možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho účtu

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, v prípade ak:
– sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
– je spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk o obmedzenie ich používania.
– Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
– pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo na vymazanie

V prípade ak spracovávame Vaše osobné údaje:
– napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
– pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
– neoprávnene

máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu support@petravlhova.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme nás ako prevádzkovateľa, a naďalej nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov

Máte právo namietať voči priamemu marketingu – zasielaniu emailov a môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie sledovaním pokynom v jednotlivých emailoch alebo úpravou nastavení svojho účtu.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili zodpovednú osobu, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali transparentným a zákonným spôsobom. Vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie môžete na zodpovednú osobu prostredníctvom zaslania emailu na support@petravlhova.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu
Ak sa domnievate, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

Aktualizácie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Aktuálna verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke.

Zásady používania cookie

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookie slúžia na celý rad účelov. Používame ich napríklad na ukladanie Vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, k výberu relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a k ochrane Vašich dát.

Typy súborov cookie:

Nastavenia – Tieto súbory cookie umožňujú našim webom zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webu. Ide napr. o preferovaný jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate. Na základe informácií o oblasti dokáže web ponúknuť potrebnú miestnu predpoveď počasia alebo správy o dopravnej situácii. Tieto súbory cookie Vám pomáhajú tiež zmeniť veľkosť textu, písmo a ďalšie prvky webových stránok, ktoré možno personalizovať.

Zabezpečenie – Súbory cookie zabezpečenie sa používajú na overovanie používateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacích poverení a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán.

Procesy – Súbory cookie procesov umožňujú webom poskytovať služby, ktoré návštevníci očakávajú, napríklad navigáciu na webových stránkach alebo prístup k zabezpečeným oblastiam webu. Bez týchto súborov cookie web nebude fungovať správne. Používa sa napríklad súbor cookie s označením lbcs ktorý umožňuje dokumentom Google otvoriť niekoľko dokumentov v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete, dokumenty Google nebudú fungovať správne.

Reklama – Súbory cookie sa používajú aj k tomu, aby sme zvýšili príťažlivosť reklám pre užívateľov a majiteľom stránok a inzerentom ponúkli lepšie podmienky pre inzerciu. Súbory cookie sa bežne používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre užívateľov relevantné, k zlepšovaniu prehľadov výkonu kampaní a na to, aby sa užívateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Stav relácie – Weby často zhromažďujú údaje o správaní návštevníkov. Môže ísť napríklad o informácie o tom, aké stránky užívatelia navštevujú najčastejšie alebo či sa im na niektorých stránkach nezobrazujú chyby. Tieto tzv. „súbory cookie stavu relácie“ pomáhajú zlepšovať služby a užívateľské prostredie na webe. Ak tieto súbory cookie zablokujete alebo zmažete, funkcie webových stránok to nijako neovplyvní.

Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. To je dôvod, prečo najnovšie prehliadače umožňujú súbory cookie spravovať.

V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre súbory cookie jednotlivých webov, čo Vám poskytuje lepšiu kontrolu nad svojím súkromím. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webov okrem stránok, ktorým dôverujete.

V ponuke Nástroje prehliadača nájdete položku Vymazať údaje prehliadania. Umožní Vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok a doplnkov, vrátane dát uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača Flash).

Prihláste sa do newslettra: